DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Carte identitate

ACTE NECESARE - Schimbare domiciliul din străinătate în România


Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate.  IMPORTANT: Pentru persoanele care nu au avut niciodată domiciliul în România depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate se face numai pe bază de programare online la Biroul 6 - click aici


ATENŢIE: Conform art.63 alin.1 din H.G.295/2021, cererea pentru schimbarea domiciliului din străinătate în România se depune personal, nu prin procură specială.

 

ACTE NECESARE*

Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.

 

1.Cererea pentru eliberarea actului de identitate se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 2 (click pentru descărcare) şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu

2.Paşaportul românesc, valabil/expirat sau declarație de pierdere, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române (original şi fotocopie)

3.Certificatul de naştere (original şi fotocopie) 

4.Actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat de autorităţile străine (original și fotocopie)

5. Certificatul de căsătorie (original şi fotocopie) în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor


sau 

- Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ însoţit de Convenția privind stabilirea domiciliului minorului (original şi fotocopie)

Dispoziţia 
în baza căreia s-au modificat datele de stare civilă (original și copie), respectiv: numele şi/sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii, sexul.

6. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (original)

7. Dovada adresei de domiciliu 


Extras online de carte funciară în cazul imobilelor intabulate emis cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea cererii 
sau
- Acte încheiate în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare privind titlul locativ - detalii click aici
sau
- Adeverință de la registrul agricol (ROL) 

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original şi copie)

Anunț informativ - privind înregistrarea mai multor persoane la o adresă


INTERDICȚIA  ÎNSCRIERII ÎN ACTUL DE  IDENTITATE A  UNEI ADRESE DE DOMICILIU, DACĂ ÎN R.N.E.P. SUNT  ÎNREGISTRATE MAI MULT DE  10 PERSOANE LA ADRESA RESPECTIVĂ ȘI EXCEPȚIILE INSTITUITE DE LEGIUITOR

 

 

ART. 28  din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

(4) Nu poate fi înscrisă în actul de identitate adresa de domiciliu dacă în RNEP sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă.

(5) Limita prevăzută la alin. (4) nu se aplică în cazul titularului unui drept locativ asupra imobilului situat la adresa membrilor familiei extinse şi al situaţiilor prevăzute la art. 34 alin. (1).


(6) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, prin 
familie extinsă se înţelege titularul dreptului locativ, soţul/soţia acestuia, rudele titularului dreptului locativ ori ale soţului/soţiei în linie dreaptă, precum şi cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original şi fotocopie)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public(valabilă 3 luni), la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate(valabilă 6 luni) sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.


9.Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita prin SMS sau pe www.ghiseul.ro (necesită listare), la casieria din sediul nostru sau la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei. 


Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi investite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.

 
La eliberarea actului de identitate, paşaportul românesc cu domiciliul în străinătate al solicitantului se anulează. În situaţia în care solicitantul nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.

 
În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate in România, împreună cu copiii minori, este necesar consiţământul celuilalt părinte, dat in formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecatoreşti rămase definitivă, irevocabilă, investită cu formulă executorie, recunoscută de o instanţă din România.

 

Dacă minorii care îşi schimbă domiciliul din străinătate in România deţin paşapoarte româneşti, este necesară prezentarea acestora în vederea anulării şi restituirii.

 Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

Începând din data de 01.07.2023 cetățenii beneficiază de fotocopiere gratuită a documentelor necesare întocmirii actului de identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text