DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Comunicate de presa

Anunț informativ - noi reglementări privind înscrierea reședinței


Temei legal: Art. 31  -  32 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

ART. 31


(1) Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară.


(2) Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, care nu poate fi mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni privind stabilirea reşedinţei.


(3) Nu poate fi înscrisă în actul de identitate menţiunea privind reşedinţa, dacă în RNEP sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă. Prevederile art. 28 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.


ART. 32


(1) Pentru înscrierea reşedinţei solicitantul va completa cererea pentru stabilirea reşedinţei, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate, cu unul dintre documentele prevăzute la art. 28 şi cu o declaraţie pe propria răspundere prin care declară că locuieşte în respectiva locaţie mai mult de 15 zile pe lună.


(1^1) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice, cererea pentru înscrierea reşedinţei se formulează electronic. Procedura evaluării şi aprobării se stabileşte prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.


(1^3) La înscrierea reşedinţei găzduitorul, persoană fizică sau persoană juridică, completează o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă la respectiva adresă au reşedinţa persoane care nu aparţin aceleiaşi familii. Dacă la adresa respectivă au înscrisă reşedinţa cel puţin două persoane, autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) procedează la informarea structurii locale a poliţiei naţionale, în vederea efectuării verificărilor în teren, din care să rezulte dacă solicitanţii locuiesc efectiv la adresa declarată.

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text